Luister
muziek
26 april 2022 - 07:00
Deel dit artikel:

Verklaring namens Frans Stravers, informateur DGG

GELDROP-MIERLO - Frans Stravers: ''Ik wil beginnen met een verklaring, waarin ik in ga op het proces tot nu toe, een toelichting op de keuzes die zijn gemaakt over de samenwerking en een doelstellingenakkoord, alsmede het vervolgproces inclusief de beoogde tijdslijn.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

Het proces tot nu toe
Op 17 maart, de dag na de verkiezingen, hebben wij als grootste partij het initiatief genomen om het informatieproces te starten. In de informatieronde ben ik, als fractievoorzitter van de DGG lid geweest van het informateursteam. Door diverse coronabesmettingen hebben de gesprekken vanuit de DGG in wisselende samenstelling plaatsgevonden, waarbij ikzelf bij alle gesprekken aanwezig ben geweest. Van deze gesprekken is door onze griffier een verslag gemaakt en elke partij heeft dit verslag ter goedkeuring voorgelegd gekregen en ook goedgekeurd.Op zaterdag 26 maart is door mij namens de DGG een korte tussenrapportage over de informatiebesprekingen verzonden naar alle partijen. In dit bericht is aangegeven dat ondanks een aantal coronagevallen binnen de DGG en ook bij andere fracties, het toch gelukt was om gedurende de week van 20 maart alle fracties te spreken. Dit heeft iets langer geduurd dan gepland. Op dat moment werd er nog gewacht we nog op de feedback van 1 partij. En ook dat laatste verslag werd dat weekend ontvangen (na het voortgangsbericht).

Op maandag 28 maart heeft de DGG-fractie zich beraden op het vervolg. En op 29 maart heeft de DGG een bericht naar alle betrokken gestuurd over het vervolg van het formatie proces. Hierin werd vermeld dat de DGG de voorgaande week met alle andere fracties gesproken had en dat de griffie aanwezig was bij deze gesprekken en de verslaglegging had gedaan. Alle verslagen waren gedeeld met de betreffende gesprekspartners en alle partijen hebben aangegeven akkoord te kunnen gaan met de inhoud van het verslag.

Tijdens de informatiegesprekken is een aantal thema’s de revue gepasseerd. Zo is er gesproken over de werkwijze van de raad en op welke wijze de besluitvaardigheid van de raad zou kunnen worden verbeterd. Hiervoor zijn diverse suggesties gedaan die verwerkt zouden kunnen worden in het reglement van orde. De griffie zal deze zaken meenemen in het voorstel voor het reglement van orde, dat aan de raad zal worden voorgelegd. Ook de balans in de commissies en tijdens de informatieavond is hierbij aan de orde gekomen.

Natuurlijk is er gesproken over de duiding van de verkiezingsuitslag en het programma voor de komende raadsperiode. De verschillende partijen hebben ieder hun eigen visie op de uitslag van de verkiezingen gegeven. Ook de visie op het vervolg van de formatie en de vorming van het college zij besproken en hierover bestaat verschil van mening. Zo ook over de vorm van het nieuwe programma voor de komende raadsperiode. Sommigen zijn voorstander van een uitgebreid raadsprogramma waar anderen meer voelen voor een beknopt doelstellingen akkoord.

Een toelichting op de keuzes
De fractie van de DGG heeft op 28 maart alle ingebrachte informatie en wensen vanuit de verschillende partijen besproken en gewogen en is tot de conclusie gekomen zij graag een volgende verkennende ronde wilde doen met het CDA en DPM om te bezien of er een coalitie gevormd kan
worden van drie partijen of dat een vierpartijencoalitie aan de orde is.

De DGG heeft daartoe deze twee partijen uitgenodigd voor een gesprek. Na deze gesprekken zou de DGG de overige partijen weer nader informeren. In verband met vakanties, en commissievergaderingen konden de gesprekken pas aan het einde van de week van 3 april van start gaan en pas gisterenavond, op 20 april, heeft het laatste gesprek tot nu toe plaats gevonden.

De drie partijen hebben gezamenlijk besloten dat zij met drie partijen een coalitie willen vormen. Ze hebben besloten om géén vierde partij bij de coalitiebesprekingen te betrekken. De grondslag van het besluit om met drie partijen een coalitie te vormen is gelegen in het feit dat DGG, DPM en CDA de afgelopen periode zeer goed hebben kunnen samenwerken. Er is een sterk vertrouwen tussen de fracties en er is voldoende kwaliteit aan boord in de drie fracties om een stabiele coalitie te vormen. De drie partijen hebben het vertrouwen dat zij in staat zijn om programmatisch tot een goed doelstellingenprogramma te komen en er is vertrouwen in het team. Bij de afweging om geen vierde partij te vragen om aan te sluiten hebben een aantal overwegingen een rol gespeeld.
1. De drie partijen hebben gezamenlijk een ruime meerderheid in de raad, met 15 van de 27 raadszetels. Zoals gezegd is er veel vertrouwen over de stabiliteit van deze meerderheid.
2. De drie partijen hebben campagne gevoerd vanuit de eigen kracht, waarbij anderen zich in de campagne krachtig hebben uitgesproken over samenwerking met de oude coalitie als geheel.
3. De ervaringen uit de afgelopen periode(s).

Het doelstellingen akkoord
Tijdens de besprekingen tussen DGG, DPM en CDA is aan de orde geweest dat gestreefd zou moeten worden naar een doelstellingenakkoord waarbij het nieuwe college op basis van deze doelstellingen een uitvoeringsprogramma kan opstellen. De drie partijen willen een doelstellingenakkoord maken met een zo breed mogelijk draagvlak en zoveel mogelijk input vanuit de gehele raad. Daarom is gedurende de besprekingen besloten om direct al in de informatiefase, de eerste fase van het proces, de overige partijen te vragen een bijdrage aan te leveren. Alle partijen hebben hier op hun eigen wijze gehoor aan gegeven waarvoor dank.Het vervolg
Op 20 april tijdens de laatste besprekingen is het vervolg van het proces aan de orde geweest. Zoals in diverse berichten aan de partijen aangegeven zouden we het vervolg af laten hangen van de reacties. DGG, DPM en CDA hebben voor het vervolg een formateur aangezocht. Deze is gevonden in de persoon van Godfried van Gestel. De heer van Gestel heeft al diverse formaties in de regio begeleid. 

De heer Godfried van Gestel (1962) is bereid gevonden om voor het verdere proces op te treden als formateur. Van Gestel heeft een eigen adviesbureau en werkt voornamelijk voor gemeenten op het gebied van Veiligheid, Zorg & Veiligheid en Ondermijning. Ook heeft hij voor het college van GS in de provincie Brabant in 2019 de bestuursopdracht Veiligheid geschreven. Hij heeft een uitgebreide politiek-bestuurlijke ervaring als voormalig directeur van het CDA in de Tweede Kamer (2001 - 2004), het bestuur CDA-Brabant (2007 - 2015) en in diverse adviesopdrachten naar lokale CDA-afdelingen. Van Gestel heeft eerder informatie-/formatieopdrachten gedaan, zoals in Woudrichem (2014) en Eersel (2016). Hij is sinds 2015 woonachtig in Geldrop-Mierlo.

DGG, DPM, CDA laten het vervolgproces nu aan de formateur. Deze zal op korte termijn ook contact opnemen met de diverse fracties via onze griffier. Belangrijk om te vermelden is dat de drie formerende partijen nadrukkelijk ook tijdens het formatieproces, de tweede fase, andere partijen
uitnodigen om input te geven, waarbij een gezamenlijke bijeenkomst zeker mogelijk is. De verdere begeleiding van het proces laten we echter in eerste instantie bij de formateur. Met de formateur is besproken dat we streven naar een afronding van de formatie eind mei, waarbij we het nieuwe
college begin juni kunnen benoemen.

Tot slot zijn er vragen gesteld over de samenstelling van het nieuwe beoogde college. Aan deze samenstelling wordt nu de laatste hand gelegd en we verwachten in de loop van volgende week mededelingen te kunnen doen over het nieuwe college.  

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug