Luister
muziek
27 Mei 2024 13:00
Deel dit artikel:

Vergadering commissie Algemene Zaken maandag 27 mei

GELDROP-MIERLO - Maandagavond 27 mei om half acht is er weer een vergadering van de commissie Algemen Zaken. Deze vergadering is openbaar bij te wonen, maar is voor belanghebbenden ook te volgen via de livestream.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

Agendapunten
1 Algemeen - 19:30
1.1 Opening en mededelingen
1.2 Vaststellen agenda
1.3 Vaststellen verslag commissie Algemene Zaken van 8 april 2024
1.4 Vragen en mededelingen. - mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);
Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
2 Oordeelsvorming
2.5 Aangepaste gemeenschappelijke regeling Cure - 19:45
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Hierdoor is het nodig om de Gemeenschappelijke Regeling Cure aan te passen.
De gemeenteraad heeft op 19 februari 2024 een zienswijze gegeven op de ontwerp wijzigingen van de GR Cure. De gemeenschappelijke regeling is aangepast op basis van de zienswijzen van alle raden van de aan de GR deelnemende gemeenten. De raad wordt nu gevraagd om toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.6 Aanpassing gemeenschappelijke regeling PlusTeam - 19:50
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Hierdoor is het nodig de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam aan te passen. Nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen, heeft het PlusTeam geen nieuwe wijzigingen aangebracht. Het college is gevraagd in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling 2024. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat colleges niet overgaan tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.7 Instemmen met gewijzigde gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven - 19:55
Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Hierdoor is het nodig de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven aan te passen. In 2023 is de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de gewijzigde ontwerpregeling. Naar aanleiding van de zienswijzen van de 21 gemeenteraden is de regeling gewijzigd. De raad wordt nu gevraagd om toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.8 Vaststelling gemeenschappelijke regeling ODZOB 2024 - 20:00
In dit voorstel wordt de nieuwe gemeenschappelijke regeling aan de raad voorgelegd, waarin de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling en zienswijzen van enkele deelnemers op de ontwerpregeling gemeenschappelijke regeling ODZOB 2024 zijn verwerkt. De raad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen voor het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.9 Zienswijze begroting MRE 2025 - 20:05
Het dagelijks bestuur van de MRE heeft de conceptbegroting MRE 2025 toegezonden om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze hierop te geven. Het college van B&W heeft een concept-zienswijze voorbereid, waarin is gepoogd om balans te vinden tussen enerzijds het onderstrepen van het belang van de samenwerking tussen de 21 gemeenten binnen de MRE en anderzijds het afgeven van een duidelijk signaal dat de grenzen van het mogelijke qua financiële middelen en inzet van capaciteit zijn bereikt.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.10 Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - 20:25
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost VRBZO is het bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting. Het Dagelijks Bestuur van VRBZO heeft de ontwerpbegroting 2025 toegezonden aan de raden met het verzoek om voor 8 juni 2024 hierop een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de voorbereiding van de besluitvorming over de begroting in het Algemeen Bestuur. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gepland op 10 juli 2024.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.11 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en Meerjarenbegroting 202-2028 Dienst Dommelvallei - 20:45
Het dagelijks bestuur van dienst Dommelvallei legt de 1e begrotingswijziging en meerjarenbegroting 2025-2028 voor aan de gemeenteraden. Zij krijgen de gelegenheid om hierop een zienswijze te geven. Op 11 juli neemt het algemeen bestuur van de Dienst deze zienswijzen mee bij de beraadslaging en besluitvorming.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.12 1e tussentijdse rapportage - 21:05
De 1e tussentijdse rapportage 2024 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2024. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.13 1e wijziging Legesverordening 2024 - 21:50
In het kader van een eerste evaluatie van de nieuwe Legesverordening, is in het eerste kwartaal van 2024 een kritische uitvraag gedaan naar noodzakelijke aanpassingen van de Legesverordening en bijbehorende tarieventabel. Hieruit is gebleken dat een aantal wijzigingen noodzakelijk wordt geacht. De raad wordt een voorstel aangeboden om deze wijzigingen door te kunnen voeren.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.14 Actualisatie APV 2024 - 22:00
Naar aanleiding van nieuwe inzichten en gewijzigde wetgeving is het wenselijk om de Algemene Plaatselijke Verordening te actualiseren. Door actualisatie van de APV wordt voldaan aan de eisen van de huidige tijd en wetgeving.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.15 Evenementen uitgangspunten - 22:30
Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe beleidskeuzes inzake Evenementen voor Geldrop-Mierlo ter vervanging van de oude versie uit 2010. Het huidige evenementenbeleid is verouderd en alhoewel in 2018 een nieuw uitvoeringskader is opgesteld, is dat uitvoeringskader destijds niet vastgesteld.
Het proces om te komen tot nieuwe beleidskeuzes inzake Evenementen zal in 3 stappen worden doorlopen: de Evenementen Uitgangspunten, de Evenementen Beleidskeuzes en het Evenementen Uitvoeringsprogramma.
Dit voorstel gaat over stap 1 in dit proces: de Evenementen Uitgangspunten.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3 Algemeen
3.16 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug