Luister
Live
24 januari 2023 - 12:00
Deel dit artikel:

Vergadering commissie Algemene Zaken dinsdag 24 januari

GELDROP-MIERLO - Dinsdagavond 24 januari om half acht is er weer een vergadering van de commissie Algemen Zaken. Deze vergadering is openbaar bij te wonen, maar is voor belanghebbenden ook te volgen via de livestream.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie

Agendapunten:
1 Algemeen - 19:30
1.1 Opening en mededelingen
1.2 Vaststellen agenda
1.3 Vaststellen verslag van 29 november 2022
1.4 Vragen en mededelingen. - mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
• Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);
• Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
2 Oordeelsvorming
2.5 Zienswijze raad Geldrop-Mierlo op concept-samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026 - 19:45
Op 1 maart 2023 behandelt het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) het samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026. Het Dagelijks Bestuur van de MRE legt dit akkoord nu eerst voor aan de raden van de 21 gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen. Het college heeft een concept-zienswijze opgesteld en wil deze op 6 februari 2023 voorleggen aan de raad.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.6 Accountantscontrole 2022 - 19:55
Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2022 van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3 Algemeen
3.7 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug