Luister
Live
23 juni 2022 - 13:00
Deel dit artikel:

Vergadering commissie Algemene Zaken donderdag 23 juni

GELDROP-MIERLO - Er mag publiek aanwezig zijn bij de vergadering. U kunt de vergadering ook volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie

De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Agendapunten
1 19:30 - Algemeen
1.1 Opening en mededelingen
1.2 Vaststellen agenda
1.3 Vaststellen verslag Commissie Algemene Zaken van 24 mei 2022
1.4 Vragen en mededelingen. - mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
a. Mededelingen van de portefeuillehouder(s) vanuit/over gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en Veiligheidsregio);
b. Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s);
2 Beeldvorming
2.5 19:45 - Werkwijze inflatie
Gezien de hoge prijsstijgingen en inflatie, waardoor ook de loonkosten naar verwachting hard zullen gaan stijgen, verzoekt VVD Geldrop-Mierlo om behandeling van de raadsinformatiebrief over inflatie, ter bespreking van de gevolgen hiervan.
3 Oordeelsvorming
3.6 20:30 - 1e tussentijdse rapportage 2022
De 1e tussentijdse rapportage 2022 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2022. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.

Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3.7 21:15 - Jaarstukken 2021 Geldrop-Mierlo
Het betreft de definitieve versie van de Jaarstukken 2021, inclusief het accountantsverslag en de reactie hierop van het college. Ten opzichte van de accountantsversie is het resultaat met circa € 185.000,- naar beneden bijgesteld. Dit omdat de storting van het positieve resultaat van de 2e tussentijdse rapportage à € 1.411.000,- in de algemene reserve nog niet was verwerkt en omdat er nog een boeking à € 175.000,- moest worden gemaakt.

Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3.8 22:00 - Visie Geldrop-Mierlo 2040
Op 24 mei is het concept-raadsvoorstel en de concept-visie Geldrop-Mierlo 2040 beeldvormend besproken in de Commissie Algemene Zaken. Het raadsvoorstel en de visie zijn hierop aangepast en liggen nu voor oordeelsvorming voor. Naar aanleiding van de bespreking op 24 mei is bovendien een memorie van toelichting van het college toegevoegd, waarmee gereageerd wordt op verschillende suggesties, opmerkingen en vragen.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
4 Algemeen
4.9 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug