Luister
muziek
10 juni 2024 - 17:00
Deel dit artikel:

Raadsvergadering maandag 10 juni

GELDROP-MIERLO - Maandagavond 10 juni om half acht is er weer een raadsvergadering. Deze vergadering is openbaar bij te wonen, maar is voor belanghebbenden ook te volgen via de livestream.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

Agendapunten
1 Algemeen
1.1 Opening en mededelingen - 19:30
1.2 Vragenhalfuurtje aan college - 19:35
1.3 Vaststellen agenda - 19:40
1.3.a Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde
1.4 Mededelingen vanuit de regionale samenwerking MRE en SGE - 19:45
1.5 Vaststellen verslag van de Raadsvergadering van 22 april 2024 - 19:50
2 Besluitvorming
2.6 Hamerstukken - 19:55
2.6.a Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Senzer
2.6.b Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant Zuidoost
2.6.c Vaststelling bestemmingsplan Bleekvelden 1-26 Geldrop
2.6.d Samenwerkingsovereenkomst Regionale mobiliteit
2.6.e Aangepaste gemeenschappelijke regeling Cure
2.6.f Instemmen met gewijzigde gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven
2.6.g Vaststelling gemeenschappelijke regeling ODZOB 2024
2.6.h Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2.6.i 1e tussentijdse rapportage 2024
2.6.j 1e wijziging Legesverordening 2024 inclusief tarieventabel
2.6.k Actualisatie APV 2024
2.6.l Evenementen uitgangspunten
2.6.m Ontwerpbegroting 2025 Cure
2.7 Benoeming lid van de Raadstafel21 - 20:00
De gemeenteraad kan twee leden benoemen tot zijn vertegenwoordigers in de Raadstafel21, een adviesorgaan van de Metropoolregio Eindhoven.
De heer Kuijken heeft zijn lidmaatschap van de Raadstafel21 neergelegd. Voor zijn vacature hebben zich twee kandidaten gemeld, te weten mevrouw Mulder-Staaijen en mevrouw Koopmans.
2.8 Aangepast investeringskrediet nieuwbouw clubgebouw HC Mierlo - 20:05
Het clubgebouw van HC Mierlo is aan vervanging toe. Voor de nieuwbouw van HC Mierlo is reeds een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Vanwege verschillende redenen is dit niet toereikend. Er is een aangepast investeringskrediet nodig om de nieuwbouw te realiseren.
2.9 Meerjarenbegroting 2025-2028 en 2e begrotingswijziging 2024 PlusTeam - 20:25
Het dagelijks bestuur van het PlusTeam legt de meerjarenbegroting 2025-2028 en de 2e begrotingswijziging 2024 voor aan de raden van gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre.
Hiermee worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken.
2.10 Vaststelling bestemmingsplan Mierloseweg 28-38 Geldrop - 20:45
Op de locaties Mierloseweg 28 t/m 38 zijn twee woonhuizen, een garagebedrijf en een kantoor gelegen. In 2021 is er een principeverzoek ingediend om de locaties te herontwikkelen tot een appartementencomplex met maximaal 81 appartementen. Hierop is eind 2021 positief gereageerd door het college. Op 18 juli 2023 is er vervolgens een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. Op grond hiervan is een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan opgesteld, dat op 22 december 2023 in procedure is gebracht en nu gereed is voor vaststelling.
2.11 Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding Sportpark Oudvensestraat - 21:05
Voor het gebied ten westen van de Oudvensestraat is in september 2021 de structuurvisie 'Sportpark Oudven en omgeving' vastgesteld. Dit bood de mogelijkheid om het bestaande sportpark uit e breiden naar het zuidelijke deel van het gebied. Vanwege de bestaande behoefte is er een ruimtelijke procedure gestart om op het zuidelijke perceel sportvoorzieningen mogelijk te maken.
Ook voorziet het bestemmingsplan in de mogelijkheid om aan de westzijde parkeervoorzieningen te realiseren, waarmee de verkeersdrukte op de Oudvensestraat kan worden gereduceerd. Het (ontwerp) bestemmingsplan 'Uitbreiding Sportpark Oudvensestraat' is gereed voor vaststelling door de raad, na een terinzagelegging.
2.12 Aanpassing gemeenschappelijke regeling PlusTeam - 21:25
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Hierdoor is het nodig de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam aan te passen. Nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen, heeft het PlusTeam geen nieuwe wijzigingen aangebracht. Het college is gevraagd in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling 2024. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat colleges niet overgaan tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
2.13 Zienswijze begroting MRE 2025 - 21:40
Het dagelijks bestuur van de MRE heeft de conceptbegroting MRE 2025 toegezonden om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze hierop te geven. Het college van B&W heeft een concept-zienswijze voorbereid, waarin is gepoogd om balans te vinden tussen enerzijds het onderstrepen van het belang van de samenwerking tussen de 21 gemeenten binnen de MRE en anderzijds het afgeven van een duidelijk signaal dat de grenzen van het mogelijke qua financiële middelen en inzet van capaciteit zijn bereikt.
Het aangepaste raadsvoorstel en de zienswijze worden later toegevoegd.
2.14 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei - 22:00
Het dagelijks bestuur van dienst Dommelvallei legt de 1e begrotingswijziging en meerjarenbegroting 2025-2028 voor aan de gemeenteraden. Zij krijgen de gelegenheid om hierop een zienswijze te geven. Op 11 juli neemt het algemeen bestuur van de Dienst deze zienswijzen mee bij de beraadslaging en besluitvorming.
De aangepaste zienswijze wordt later toegevoegd.
2.15 Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB - 22:20
Het Dagelijks Bestuur van de ODZOB legt de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 voor aan de raad. De raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om een eventuele zienswijze kenbaar te maken, alvorens het Algemeen Bestuur deze begroting vaststelt op 12 september 2024.
Het aangepaste raadsvoorstel en de zienswijze worden later toegevoegd.
2.16 Moties vreemd aan de orde
3 Algemeen
3.17 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug