Luister
muziek
21 november 2023 - 13:00
Deel dit artikel:

Vergadering commissie Samenleving dinsdag 21 november

GELDROP-MIERLO - Dinsdagavond 21 november om half acht is er weer een vergadering van de commissie Samenleving. Deze vergadering is openbaar bij te wonen, maar is voor belanghebbenden ook te volgen via de livestream.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

Agendapunten
1 Algemeen
1.1 Opening en mededelingen
1.2 Vaststellen agenda - 19:30
1.3 Vaststellen verslag commissie Samenleving van 5 september 2023
1.4 Vragen en mededelingen. - mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen
Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
2 Oordeelsvorming
2.5 Lokale Omroep en Zendmachtiging - 19:45
Het Commissariaat voor de Media verzoekt de gemeenteraad advies uit te brengen over de gunning van de licentie lokale omroep voor Geldrop-Mierlo. Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag, dienen de gemeenteraden op grond van artikel 2.61 tweede lid van de Mediawet 2008 te controleren of de omroep voldoet aan de uitvoeringseisen die deze wet stelt. Omdat de gemeente Geldrop-Mierlo twee inschrijvers heeft, zijn er naast de wettelijke criteria, ook aanvullende criteria opgesteld om tot een zorgvuldig advies te komen. De toetsing van de aanvullende criteria is op ambtelijk niveau uitgevoerd door twee medewerkers onafhankelijk van elkaar.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.6 Uitvoering opdrachten " Toekomst Hofdael/Weeffabriek - 20:30
ln november 2021 heeft uw raad ingestemd met een voorstel, genaamd "Project Toekomst Hofdael", waarin we toe gaan werken naar een bruisend en financieel gezond cultureel centrum voor de gemeente Geldrop-Mierlo.
In het raadsvoorstel waren 5 opdrachten geformuleerd.
In het voorliggende voorstel wordt ingegaan op de drie nog openstaande opdrachten, te weten:
· Een nieuwe en heldere organisatiestructuur.
· Proefperiode voor uitbaten van de horeca door stichting Hofdael.
· Vereenvoudigen van financiële stromen.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.7 Zienswijze meerjarenplan dienstverlening Senzer - 21:30
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft - net als de overige aan de GR Senzer deelnemende colleges - haar taken met betrekking tot de Participatiewet aan Senzer per 01-01-2023 gedelegeerd. Een nieuw onderdeel van de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling is artikel 3 lid 3, welke onder andere stelt dat er een meerjarenplan moet worden opgesteld. Onderhavig voorstel ziet toe op het meerjarenplan van Senzer en stelt de gemeenteraden in de gelegenheid hier een zienswijze op te geven.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.8 Re-integratieverordening Participatiewet Geldrop-Mierlo 2023 - 22:00
Op 1 juli 2023 werd de Wet Uitvoeren Breed Offensief van kracht. Deze wet verplicht gemeenten tot een uitwerking in de re-integratieverordening en nadere regels. Beoogd wordt de voorliggende re-integratieverordening met terugwerkende kracht vast te laten stellen per 1 juli 2023. In de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio ligt een vergelijkbaar voorstel ter besluitvorming voor. Senzer handelt sinds 1 juli 2023 al volgens de uitgangspunten van de voorliggende verordening. Het college van B&W heeft de bevoegdheid voor het vaststellen van de nadere regels gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Senzer en zal eind 2023 plaatsvinden.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.9 Middelen energietoeslag 2023 - 22:15
Gevraagd wordt in te stemmen met het beschikbaar stellen van de middelen Energietoeslag 2023 (€1.691.407) die in december 2023 vanuit het Rijk via een decentralisatie uitkering wordt bijgeschreven op het gemeentefonds.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3 Algemeen
3.10 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug