Luister
muziek
20 november 2023 - 13:00
Deel dit artikel:

Vergadering commissie Ruimte maandag 20 november

GELDROP-MIERLO - Maandagavond 20 november om half acht is er weer een vergadering van de commissie Ruimte. Deze vergadering is openbaar bij te wonen, maar is voor belanghebbenden ook te volgen via de livestream.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

Agendapunten
1 Algemeen - 19:30
1.1 Opening en mededelingen
1.2 Vaststellen agenda
1.3 Vaststellen verslag van de commissie Ruimte van 4 september 2023
1.4 Vragen en mededelingen. - mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
· Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);
· Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
2 Beeldvorming
2.5 Legesverordening 2024 en bijbehorende tarieventabel - 19:45
Het college heeft een mondelinge toelichting gehad van Involon.
Deze partij heeft -samen met de gemeente- de conversieslag vormgegeven om wijzigende wetgeving (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging) te verwerken in een nieuwe legesverordening voor 2024. Naar aanleiding van deze toelichting wordt een mondelinge toelichting in de raadscommissie vanuit het college waardevol geacht.
3 Oordeelsvorming
3.6 Begrotingswijziging Cure 2023 - 20:15
Op 20 december 2023 behandelt het Algemeen Bestuur van Cure haar Begrotingswijziging 2023. Het Dagelijks Bestuur van Cure legt deze begrotingswijziging nu eerst voor aan de raden van de drie Cure-gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3.7 Verordening waterberging 2023 Geldrop-Mierlo - 20:30
Op 26 september 2022 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 (GRP) vastgesteld. Hierin is het beleid ten aanzien van de riolering geformuleerd. In dit GRP zijn beleidsregels geformuleerd om te komen tot een klimaatbestendig watersysteem. Eén van de beleidsregels betreft de realisatie van hemelwaterberging bij nieuw- her- of aanbouw. De beleidsregel moet worden uitgewerkt in een algemeen verbindend voorschrift (verordening) om het beleid rechtsgeldig te kunnen uitvoeren.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3.8 Programma Grondbeleid en Kostenverhaal - 20:50
De stukken zijn op 8 mei beeldvormend behandeld in de commissie. Op 5 september heeft het college de stukken vrijgegeven voor inspraak. Nu alle reacties zijn verwerkt, wordt de definitieve versie ter behandeling en goedkeuring aangeboden. |
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht
3.9 Verordening nadeelcompensatie - 21:50
Op 1 januari 2024 treedt de regeling nadeelcompensatie uit de Awb in werking (tegelijk met de Omgevingswet). Alle schades uit rechtsmatige overheidsbesluiten/handelen heten voortaan nadeelcompensatie en moeten worden behandeld op de manier van Awb. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal ook de planschade voortaan nadeelcompensatie gaan hete. In aanvulling op de basisregeling in de Awb kunnen lagere overheden nog keuzes maken. Deze keuzes moeten dan worden opgenomen in de Verordening Nadeelcompensatie Geldrop-Mierlo.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3.10 Omgevingswet: adviesrecht, delegatie en verplichte participatie - 21:55
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3.11 Vaststelling Bestemmingsplan Grote Bos - 22:25
Op de locatie aan de Grote Bos te Geldrop was het Strabrecht College gevestigd. De voormalige schoolgebouwen zijn gesloopt en op de hoek van de Grote Bos en Dwarsstraat is een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. De gemeente Geldrop-Mierlo is voornemens om de vrijgekomen locatie in te richten als woongebied waarbij de woningen worden gerealiseerd in de vorm van een appartementencomplex. Omdat de realisatie van dit appartementencomplex niet rechtstreeks mogelijk was binnen het vigerende bestemmingsplan is er voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan 'Grote Bos, Geldrop' heeft met ingang van 9 juni 2023 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn vijf zienswijzen ingediend. Het college heeft naar aanleiding van deze zienswijzen het bestemmingsplan op een aantal onderdelen aangepast.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3.12 Benoeming voorzitter en leden welstands- en erfgoedcommissie - 23:10
In verband met een wisseling van leden van de welstand- en erfgoedcommissie is nog een benoemingsbesluit nodig.
Volgens de Woningwet is dit een bevoegdheid van de gemeenteraad. In verband met dit besluit is ook nog een formele correctie van het ‘Reglement van orde op de gemeentelijke welstand- en erfgoedcommissie’ nodig, een en ander met terugwerkende kracht.
Met dit besluit hebben we een correct benoemde ‘Adviescommissie omgevingskwaliteit’ als op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
4 Algemeen
4.13 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug